Hlavní menu:


Blahoslavenství

09.12.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Duchovní obnova s trutnovským premonstrátem P. Sedlákem

Tématem naší farní duchovní obnovy dne 8.12. bylo blahoslavenství. Přemýšleli jsme nad texty Mt 5, 1-12 a Mt 25,31-46.
V adventu jsme vyzváni ke změně smýšlení. Blahoslaveni budou ti, kteří konají skutky blíženecké lásky. Kardinál F. Tomášek řekl: „Boží slovo není pro diskusi, ale k akci.“ Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni – pláč je zde obrazem újmy, ztráty nebo bolesti. A. Solženicyn hovořil nejen o právu být informován, ale rovněž o právu být neinformován. V dnešním veletoku informací je nutno si pečlivě vybírat skutečně potřebné informace – a zbylým balastem se vůbec nezdržovat. Je nutné si klást otázku, zda to, co dělám, chce po mně Bůh.
Zhoubnou nemocí této doby jsou lidé, nominující sami sebe do „spravedlivého“ postoje. Tímto postojem potom otravují okolí. Budeme-li hledat nejprve království Boží, pomůže nám to jak ve správném výběru informací, tak v rozlišování spravedlivých a „spravedlivých“ názorů. Řada věcí není nutná pro náš život – nenechávejme se jimi obrat o čas a vnitřní pokoj. Starejme se o to, aby pokoj byl v osobách, se kterými žijeme. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ Naše srdce jsou stvořena pro lásku, toužíme milovat a být milován. Jednejme s čistým srdcem, tedy čitelně. Šťastný člověk je ten, který je ve svém životě doma. Uměním není útočit přes média, ale působit pokoj. Nechť jsou naše skutky naší vizitkou ke chvále Boží.

Po přednášce jsme se přesunuli na faru, kde bylo tradičně vzorně nachystáno agapé a P. Sedlák s námi otevřeně besedoval.
Cítili jsme, že nám bylo řečeno pravé slovo v pravý čas. Děkujeme P. Sedlákovi za požehnaná slova do naší situace. Modleme se za to, aby padla do úrodné půdy, za církev, tedy za každého z nás, pro Boha konajícího.

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |