Hlavní menu:


Farní rada dne 12.6.

18.06.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Stavební činnosti, Dieburg, chování dětí na mši

Pozitivně byl hodnocen dětský den, pouť ke sv. Zdislavě i Boží Tělo. Konto daňově odpočitatelných darů v tomto roce zatím činí 24 000 Kč. Vyhlášení vineckého kostela národní kulturní památkou zkomplikovalo zajištění financí pro letošní dokončení opravy střechy. V letním období bude opraveno průčelí fary a další část věže v Horkách. Vnitřní výmalba bude provedena v kostele v Krnsku a částečně na arciděkanství.

Dieburg
Na jarmark přijíždí autobus z Dieburgu, se kterým naše město udržuje deset let partnerské vztahy. Mše svatá v pátek 20.6. v 18.00 se stane prvním oficiálním duchovním setkáním zástupců obou farností. Po mši svaté neformální diskuse.

Chování dětí na mši
Nutnost aktivního doprovázení rodičem, dětské chování by nemělo destruovat průběh mše a zařízení kostela. Absolutní kázeň nelze u dětí požadovat, na druhou stranu trvalý nebo opakovaný výrazný hluk působí destrukčně na většinu účastníků bohoslužby – nezvládne-li rodič dítě, nezbývá než pro uklidnění opustit kostel. Samozřejmě takovéto klidnění dítěte není překážkou pro sv. přijímání. Mimo dětskou mši je práh citlivosti k dětskému hluku v kostele nastaven ještě níže. Případné napomenutí jiným farníkem ale musí být učiněno vždy v lásce, nikoliv nadřazeně. Při velkém neklidu i od ambonu zazní důrazná a výrazně hlasitá výzva ke káznění dětí. Pro případný pohyb dětí s těsně doprovázejícím rodičem je k dispozici pouze prostor zadních bočních lodí, nikoliv vpředu (tedy ani před čelními bočními oltáři) a nikoliv na kůru. Postranní prostor kůru není pro klidnění dětí vhodným prostorem. Kostely byly stavěny tak, že z kůru se výborně nese zvuk. Tedy i klepání, dupání, křik a další neklid se ještě více zesilují.
Cílem těchto pravidel není vzdálit děti a rodiče od Božího slova, ale naučit děti tajemství posvátna v kostele. Dobrovolné přijetí mantinelů je výrazem křesťanské svobody – Bůh je žárlivě milující a Jeho záměrem jistě není absolutní uvolněnost dětského chování, která rozptyluje pozornost většiny účastníků mše.

Dne 6.9. se uskuteční mše v přírodním prostředí – pod širým nebem.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |