Hlavní menu:


Návštěva přátel z Wolfsburgu

13.07.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se
Setkání na faře přispělo ke vzájemnému duchovnímu obohacení

Naši farnost ve středu 11.7. navštívila početná návštěva z vikariátu Wolfsburg-Gifhorn-Helmstedt. Vikariát zahrnuje 400 000 obyvatel, z toho 12 % katolíků. V Dolním Sasku dominuje evangelická církev, ke které se hlásí polovina obyvatelstva. Katolická církev je členěna do sedmi farností, kde slouží 19 kněží, 2 jáhni a 3 referentky. V samotném Wolfsburgu bylo před dvěma lety šest farností sloučeno do jediné. Farnost zatím stále ještě provozuje 6 kostelních komplexů (kostel+přilehlý objekt, kde se schází během týdne několik živých společenství). U každého kostela je katolická mateřská školka – děti jsou tedy již od útlého věku vedeny k úctě a lásce k Bohu a lidem.
Návštěvu vedl prelát P. Günther, wolfsburgský děkan. V úvodu zmínil úzký pracovní kontakt laických zástupců farních rad obou našich měst. Představil dalších 11 členů návštěvy - faráře, pracovníky charity a italskou řádovou sestru. V šedesátých letech přišlo do Wolfsburgu pracovat 3 000 Italů, mají tam dodnes svoji personální farnost. P. Poláček představil naši farnost – hosté obdivovali rovnoměrné zastoupení všech věkových kategorií na našich bohoslužbách. P. Günther se zmínil též o perle vikariátu – kostelu sv. Ludgera v Helmstedtu. V roce 795 Karel Veliký na obchodní cestě z Magdeburgu do Braunschweigu založil Helmstedt. Sv. Ludger, který jej doprovázel, zde zbudoval první kostel , který se stal jeho základnou pro misijní činnost mezi Sasy.
Diskutovali jsme otevřeně pastorační i ekonomickou situaci našich farností. Aby se mohl věnovat převážně pastoraci, deleguje P. Günther řadu činností na dobrovolníky. Dobrovolnicky je zajišťována veškerá běžná péče o kostelní komplexy ve Wolfsburgu. Dobrovolníci vás například obslouží v křesťanském knihkupectví u hlavního kostela. Příjmy z církevní daně umožňují ale též zaměstnat profesionály – učitelky mateřských škol i hudebního mistra, který mimo službu u varhan rovněž hudbu vyučuje.
Popišme si model německého financování církve:
Většinový příjem (64 %) diecéze Hildesheim, kam Wolfsburg patří, pochází z církevní daně (příspěvku). Každý katolicky pokřtěný, který pobírá mzdu a nevystoupil z církve, přispívá na církev osmi procenty svého daňového výměru. Daň státu platí stejnou jako nevěřící, navíc ale přispívá přepočteno zhruba 2 % své mzdy na církev. Systém je sociálně spravedlivý – nižší příjem, nižší daň a tedy i příspěvek na církev nižší. Maximální hranice příspěvku na církev pro nejvyšší příjmové kategorie je stanovena na 3,2 %. Statisticky přispívá každý třetí katolík (děti, studenti, důchodci, ženy na mateřské nebo v domácnosti nepřispívají).
V Itálii je to jinak – fungují tam daňové asignace. Katolíci v Itálii tedy neplatí něco navíc oproti nevěřícím. Pouze určí směřování části svých daní pro církev – činí tak přes 50 % Italů. Asignace se provádí na daňovou část – 0,8 % daně.
Jak je to u nás? Můžeme přispívat do nedělní sbírky nebo formou daňově odpočitatelného daru. V pražské arcidiecézi, která zveřejňuje součet darů a sbírek, to vychází tak, jako kdyby u nás fungoval německý model, ovšem nikoliv s příspěvkem 2 %, ale 0,1 %. Statisticky to znamená, že výdělečná osoba přispívá na církev u nás dvacetkrát méně než v Německu. Z toho je zřejmé, proč v Německu může církev provozovat charitní i školskou činnost na vysoké úrovni.

Hosté nám nechali na ukázku svůj farní zpravodaj CHRIS (pro stáhnutí klikněte na červené Hier)
Několik výňatků z tohoto zpravodaje:
P. Günther radí na prázdniny: Nedívejte se jen letmo na Boží stvoření a mnoho krásného ve světě, ale pozorujte a přijímejte tuto krásu dovnitř sebe! A setkávejte se s lidmi, kteří vám dodají odvahu k životu a nakazí vás svojí radostí. „Nedělejte si starosti. Radost z Hospodina bude vaší záštitou“ (Neh 8,10).

Ekonomická a farní rada na společném zasedání jednaly o tom, který kostel bude z ekonomických důvodů nutno uzavřít – nejvíce hlasů dostal sv. Bernward.

Z rozhovoru k sedmdesátinám P. Günthera:
Kdy jste se rozhodnul stát se farářem? Vlastně to byla farnost, která řekla: „Ty musíš přece být farářem.“
Co je pro Vás nejtěžší? Někdy utěšování. A urovnávání hádek.
Co považujete ve Vašem povolání za mimořádně důležité? Ekumenu. Jsem již 10 let předsedou ekumenické komise biskupství Hildesheim.

Z rozhovoru s vysokoškolskou studentkou vyplývá přání vytvořit pravidelně se scházející vysokoškolské spolčo.

Naši hosté si prohlédli kostel NPM, prošli se na Karmel a svoji návštěvu zakončili prohlídkou Škodovky.

Další informace o farnosti ve Wolfsburgu viz Pozvánka do wolfsburgských kostelů

Ke stažení: Grafické znázornění německého, rakouského a italského modelu financování církve, 41 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |