Hlavní menu:


Peníze a touha po moci odvádějí člověka od jeho pravého cíle

14.09.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Papežova slova nebyla vyslovena jen pro Francouze, ale i pro naši zemi a naše město

Papež Benedikt XVI. se ve včerejší promluvě na Invalidovně hluboce dotýkal i naší situace. Vybráno z promluvy:
„Utíkejte před modloslužbou“ (1 Kor 10,14), píše sv. Pavel jedné komunitě, dosti poznamenané pohanstvím a rozdělené mezi stoupence novosti evangelia a stoupence dodržování starodávných praktik zděděných po předcích.
Tato pobídka k útěku od modloslužby je platná i dnes. Nevytvořil si snad soudobý svět vlastní modly? Nenapodobil snad, byť nevědomky, antické pohany tím, že odvádí člověka od jeho pravého cíle, od štěstí věčného života s Bohem? To je otázka, kterou si dnes každý, kdo je poctivý sám k sobě, nemůže nepoložit. Co je v mém životě důležité? Co kladu na první místo? Slovo „modla“ či „idol“ je odvozeno z řečtiny a znamená „obraz“, „podoba“, „znázornění“, ale také „zrcadlo“, „přízrak“, „prázdné zdání“. Idol je klam, protože odvádí od reality toho, kdo mu slouží, aby jej uvedl do království zdání. Není to pokušení naší doby, jež je tou jedinou dobou, v níž můžeme účinně jednat? Pokušení dělat modlu z minulosti, která už neexistuje, a přitom zapomínat na její nedostatky; pokušení dělat modlu z budoucnosti, která ještě neexistuje, a přitom být přesvědčeni, že člověk svými vlastními silami může na zemi uskutečnit věčné štěstí! Svatý Pavel vysvětluje Kolosanům, že chamtivost je modloslužbou (srov. 3,5) a svému učedníkovi Timotejovi připomíná, že láska k penězům je kořenem všeho zla. A abychom se tomu vyhnuli, upřesňuje, že „někteří proto zbloudili ve víře a připravili si mnoho bolestí“ (1 Tim 6,10). Neodvedly snad člověka od jeho pravého cíle právě peníze, touha po penězích, moci, ba dokonce po vědění?
„Mluvím přece s rozumnými lidmi. Uvažte sami, co říkám“ (1 Kor 10,15). Bůh od člověka nikdy nežádá, aby se zřekl svého rozumu! Nikdy se rozum nedostává do reálného rozporu s vírou! Jediný Bůh – Otec, Syn a Duch Svatý – stvořil náš rozum, daroval nám víru a nabízí naší svobodě, aby ji přijala jako drahocenný dar. Kult modloslužby člověka odtrhává od této perspektivy a rozum si pak vytváří modly. Prosme tedy Boha, který nás vidí a naslouchá nám, aby nám pomohl očistit se od všech model a přistoupit k pravdě našeho bytí, přistoupit k pravdě jeho nekonečného Bytí!
Všem lidem dobré vůle, kteří mi naslouchají, opakuji spolu se svatým Pavlem: Utíkejte před modloslužbou, nepřestávejte konat dobro!
Na www.cirkev.cz můžete nalézt kompletní texty všech papežových promluv ve Francii.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |