Hlavní menu:


Postní výzva

23.02.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Nepodléhejme tlaku doby tančící nad mravní propastí

P. Miloslav Fiala v KT8 výstižně uvozuje postní dobu – kráceno:
Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží ( Jer 2, 13 ).
Nadčasovost prorokových slov vybízí k porovnání s dneškem, často ovládaným zlem všeho druhu jako odrazem a důsledkem prvotní lidské neposlušnosti a odklonu od Boha. Jak nedávno řekl Benedikt XVI., „majetek ovládá a zotročuje svět. Svět financí již není nástrojem prosazujícím blahobyt a usnadňujícím člověku život, ale stává se mocí, která jej utiskuje jako uctívaný mamon a falešné božstvo“. To vše se odehrává i v naší české kotlině – a přímým důsledkem je i současná děravost státního rozpočtu i mezilidských vztahů, rozpad rodin, morální zmatek na všech úrovních života bez náležitého odlišení pravdy od lži, iluze povrchního štěstí dosahovaného zábavním velkoprůmyslem vyplňujícím každou volnou chvíli a naivní myšlenka, že je dovoleno úplně všechno. Jde o pestré otroctví novodobé modloslužby.
Ježíš nabídl všem živou vodu své nauky, ale farizeové a tehdejší učitelé Zákona mu odporovali, a dokonce se urazili, když slyšeli jeho slova. Proto je nazval slepými vůdci slepých a varovně dodal: „Když ale slepý povede slepého, oba spadnou do jámy.“ Propast, která ohrožuje jednotlivce i celé skupiny, může mít různou podobu, ale vede k ní bezmyšlenkovitost a navyklé pohodlí. Člověk se nechá pasivně vést, nehledá pravdu – a tím odmítá vlastní odpovědnost za stav společnosti. Tím se podobá stéblu trávy, které se naklání podle větru. Věřící filozof Blaise Pascal uvedl, že „člověk je pouhá třtina, tedy to nejslabší, co chová příroda. Ale je to třtina, která myslí. Člověk je stvořený k tomu, aby myslel, neboť v tom spočívá všechna jeho důstojnost“.
Postní doba je naléhavou výzvou nepodléhat tlaku doby tančící nad mravní propastí, ale zcela podle Pánovy výzvy prohlédnout, nepřizpůsobovat se tomuto světu a důkladně obnovit svoje smýšlení.

V poslední KT jsou i další hodnotné články:

Uvedení arcibiskupa D. Duky do kardinálské hodnosti Kterak Češi "dobyli" Věčné město

Psychologie protináboženské zášti Čím ve skutečnosti ohrožuje ten, kdo věří?

Na Christnetu je zajímavý článek o nových kardinálech V kolegiu kardinálů posílila pozice pomyslného západního světa

Ke stažení: Poselství Benedikta XVI. pro postní dobu, 104 kB


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |