Hlavní menu:


Složení farní rady

09.03.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Titulární, volení a jmenovaní členové

Stanovy naší farní rady vycházejí ze stanov, doporučených naší diecézí. Stanovy rozlišují trojí druh vzniku řádného členství – titulární, volbou a jmenováním. Každý duchovní, působící ve farnosti, se automaticky stává členem farní rady. Další skupinou jsou farníci, zvolení ve volbách. Administrátor farnosti, který je vždy zároveň předsedou farní rady, má pravomoc jmenovat do farní rady další členy. K platnému rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech řádných členů farní rady.
Naši novou farní radu tvoří P. Józef Szeliga a P. Radek Vašinek. Ve volbách byli zvoleni RNDr. Jiří Vosáhlo, p. Václav Novák, Ing. Ivana Kolínová, p. Jiří Král, Mgr. Milan Mareš, Mgr. Vít Černý a MUDr. Josef Janeček. Do farní rady byli jmenováni Ing. Zdeněk Šváb, p. Václav Němeček, MVDr. Petr Brzobohatý a Bc. Ivo Mladenov.
S přihlédnutím k projednávané problematice mohou být na jednání farní rady přizvány další osoby. Stanovy umožňují rovněž přidružené členství – přidružený člen má poradní hlas. Je logické, že např. při projednávání problematiky charity bude na farní radu přizvána její předsedkyně.
Voleb se zúčastnilo 190 farníků. Je potěšitelné, že 84% z nich věnovalo svůj čas vlastnímu výběru nejvhodnějších kandidátů. Neplatné byly pouze 3 volební lístky, 157 lístků bylo s individuálními preferenčními hlasy a 30 prázdných lístků preferovalo prvních sedm kandidátů.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |