Hlavní menu:


Pokušení

17.03.2012, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Duchovní obnova s P. Andršem

K nebi vede cesta jistá
těm, kdo prací každodenní
následují věrně Krista
v zápase a utrpení.
Nesme kříž svůj
mějme víru, že nám pomůže jej nésti.
V časném světě není míru, nedejme se k spánku svésti.

Duchovní obnova byla zahájena písní č. 312 – ke spasení se nedá jít širokou a pohodlnou cestou. Ani bagatelizování pojmu pokušení („sladké pokušení“), ani přeceňování pojmu vedoucí až ke strachování není v pořádku. Bůh chce, aby rostla moudrost člověka, aby rostlo poznání Boha. Nejhorším pokušením je, když je pokoušena důvěra v Boha.
Ježíšova pokušení: Mk 1,12-13; Mt 4,1-11
První pokušení - prosazování sebe sama, záměna Božího království za úspěch vlastního já. Schopnost přinášet důvěru je pro úspěšnost ve světě důležitější než protlačování se tvrdými lokty. Druhé pokušení - úsilí o světskou moc. Účel nikdy nesvětí prostředky. Satan slibuje dát všechna království světa, ale jen když mu bude člověk otrokem. V evangelizaci nejde o to se zviditelňovat, naopak samo evangelium má být vidět na nás! Třetí pokušení - úsilí o náboženskou moc (Mk 14,32). Jde o převrácení víry – místo abychom my poslouchali Boha, chceme, aby on poslouchal nás. Ďábel se ukazuje jako dobrý znalec Písma, nečte ho ale v Duchu sv. Nechť pro nás není tím nejdůležitějším, aby o nás lidé mluvili dobře.
Přítomnost pokušení i krizí je dobrým znamením – znamená to, že člověk bojuje.

Jak bojovat s pokušením? Mniši rozlišují různé druhy démonů: obžerství, smilstvo, hrabivost, smutek, hněv, acedia, slavomam a pýcha.

1. démon obžerství - ani v nejmenším nás neponouká k nadměrné konzumaci, jeho metodou je racionalizace, uvádí dostatečně zjevné důvody hovořící proti postu, tak se skrývá za rozumem.
2. démon smilstva - jeho nástrojem je především fantazie, kterou naplňuje nečistými obrazy a myšlenkami, kterými tak zatemňuje rozum.
3. démon hrabivosti - sugeruje vysoký věk, neschopnost vydělat si vlastníma rukama, nadcházející hlad, bídu a nemoci, hořkost chudoby a zahanbení z nutnosti přijímat věci od druhých.
4. démon smutku - souvisí s přílišným přilnutím ke světu, využívá našich vzpomínek na věci minulé a nevratné, čím více duši nějaká taková myšlenka těší, tím více ji myšlenky následující obtíží malomyslností a skleslostí, pohled do minulosti člověka oslepuje vzhledem k přítomnosti. Důležité je zde však poznat co bylo příčinou mých vzpomínek, protože právě po této cestě přišel démon.
5. démon hněvu - je úzce spojen se smutkem, hněv může být jeho příčinou, zatemňuje lidského ducha a okrádá ho o jasnost. V případech, kdy trvá dlouho, může způsobit noční zmatek, mdlobu, zsinalost a vidění útočících šelem.
6. démon acedie (tupá polední zadumanost), je starými mnichy považován za nejnebezpečnějšího. Prázdnota, která ho provází, udusí rozum a oloupí duši o veškerou flexibilitu. Řehoř Veliký vypočítává jako důsledky acedie zoufalství, lhostejnost, pohodlnost, útěk před sebou samým, neklid ducha i těla, nestálost a další. Postižený upadá do dětinského chování a sám sebe lituje. Avšak kdo touto krizí projde, vydrží a prostě vytrvá, zakusí následně hluboký vnitřní pokoj a radost.
7. démon slavomamu - působí na rozumovou část duše, velmi snadno se může připlížit především k ctnostným lidem. Vzbuzuje v nich přání zveřejnit své zápasy a usilovat o lidskou slávu. Takoví lidé si ve své fantazii již představují, jak vymítají křičící démony, uzdravují ženy, vidí davy lidí tlačících se dotknout se lemu jejich šatu. Démon člověku dopředu oznamuje, že bude knězem, a ten už slyší, jak na jeho dveře klepají lidé, kteří ho vyhledávají.
8. démon pýchy - přivádí duši k nejzávratnějšímu pádu, přemlouvá ji, aby za svého pomocníka neuznávala Boha, nýbrž aby sama věřila, že je sama příčinou svých dobrých činů, a aby hleděla na své bratry jako na nechápající prosťáčky. V boji s tímto démonem jde v podstatě o to, dovedeme-li se vzdát, kapitulovat před Boží láskou.

Na přednášku v kostele navázala beseda na faře, paralelně probíhal program pro děti, agapé bylo rovněž dobře zajištěno. S vděčností Bohu, P. Andršovi i všem, kteří napomohli další požehnané farní duchovní obnově, jsme se rozcházeli domů.

Fotogalerie snímků je zde.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |